[realtek] autosense to halfduplex

Nikolai Vladychevski niko@isl.net.mx
Fri Jan 11 13:16:01 2002


Hello, 

when I buy a realtek card, it is alaways configured to autosense the media, 
and when it autosenses a hub that can do full duplex it is set to it. I want 
it to autosense but always to enter half duplex mode, is this possible? 

Nikolai